Prettify 'matrix changes' output
[matrix.git] / STYLE
2008-07-25 Timo SavolaREADME: sync with wiki
2008-07-18 Timo SavolaSTYLE: more pedantry
2008-05-21 Timo Savoladocumentation